Шта пише у Реформској агенди

Реформска агенда за БиХ за период 2015-2018. година утврђује главне планове Савјета министара БиХ, влада Републике Српске и Федерације БиХ, кантоналних и Владе Брчко дистрикта за социо-економске и повезане реформе, а значајан напредак у провођењу ове агенде биће неопходан за апликацију за чланство коју ће разматрати ЕУ. Ова агенда намијењена је да одговори на позив […]

понедељак, јул 27, 2015 / 15:27

Реформска агенда за БиХ за период 2015-2018. година утврђује главне планове Савјета министара БиХ, влада Републике Српске и Федерације БиХ, кантоналних и Владе Брчко дистрикта за социо-економске и повезане реформе, а значајан напредак у провођењу ове агенде биће неопходан за апликацију за чланство коју ће разматрати ЕУ.

Ова агенда намијењена је да одговори на позив Савјета за спољне послове из децембра 2014. године за усвајањем иницијалне агенде за реформе, у складу са правним насљеђем ЕУ.

Реформе би требало да успоставе основу за преговоре о појединачним програмима финансијске и техничке помоћи међународних финансијских институција и ЕУ, као и са другим донаторима и партнерима који евентуално желе да подрже реформску агенду.

Свака од институција преговара о појединачним програмима и прати напредак по својим приоритетима, а програм ће бити тијесно координисан и усклађен са укупним реформским напорима.

Рефомска агенда је тијесно повезана са циљевима новог приступа ЕУ економском управљању на Западном Балкану и у складу је са програмом економских реформи, као темељним елементом који треба да подстакне свеобухватне структуралне реформе да би се одржала макроекономска стабилност и поспјешио раст и конкуретност.

Провођење реформске агенде ће започети без одлагања, а широк сет средњорочних приоритета биће прерађен у конкретне иницијалне мјере и подухвате, који ће бити припремљени и проведени у предстојећим мјесецима 2015. и почетком 2016. године, са сваком институцијом појединачно.

Почетне мјере биће разрађене у консултацијама са међународним финансијским институцијама и ЕУ и водиће до даљих прецизнијих мјера које ће реформску агенду помјерити са почетне фазе у средњорочни период.

Власти у БиХ опредијелиле су се за снажан трогодишњи програм фискалне консолидације, која ће постепено довести до смањења буџетског дефицита, а средњерочно до смањења нивоа јавног дуга.

Власти у погледу овог циља очекују закључивање финансијских аранжмана са Међународним монетарним фондом, Свјетском банком и Европском комисијом, које ће током провођења мјера фискалне консолидације осигурати финансијску подршку.

За стабилан, позитиван реални раст у средњем и дугом року неопходно је провести низ структуралних реформи у областима радног законодавства, реформе јавне управе и политике запошљавања у јавном сектору, унапређења пословне климе и конкурентности, реструктурирања јавних предузећа, реформе социјалних давања, реформе здравственог сектора, те владавине права.

Реформска агенда обухвата шест значајних области – јавне финансије, опорезивање и фискална одрживост, пословна клима и конкурентост, тржиште рада, реформа социјалне заштите и пензија, владавина права и добро управљање, те реформа јавне управе.

Када је ријеч о области јавне финансије, опорезивање и фискална одрживост, предвиђено је да буџети буду утврђени и одржавани на чврстим средњерочним темељима, договореним са ММФ-ом у аранжману који ће услиједити након садашњег стенд-бај аранжмана.

Овај нови фискални оквир ће поставити ниво јавног дуга на силазну путању, а створиће и простор за повећање јавних инвестиција и истовремено смањити учешће владиног сектора у економији.

Фискална консолидација ће бити проведена смањивањем јавне потрошње и повећањем јавних прихода, које ће бити постигнуто повећањем прихода од пореза, проширивањем пореске базе, смањењем "сиве" економије, смањењем пореских ослобађања и унапређењем рада пореских управа.

Уколико се ове мјере покажу недовољним до краја 2015. године, додатне мјере, укључујући и повећање ПДВ-а, биће разматране у договору са ММФ-ом, на основу детаљних процјена, на састанку на високом нивоу.

Реформе пореских система и јавних расхода морају бити проведене унутар цијелог фискалног пакета, који ће осигурати средњерочну фискалну одрживост, а, осим тога, постоји и јасна потреба за смањењем владиног сектора у економији и знатног смањења пореског оптерећења на рад и инвестиције.

Ови императиви указују на потребу да се значајно смање јавни расходи на свим нивоима власти и унаприједи њена ефикасност.

Смањење оптерећења рада потребно је спровести кроз смањење доприноса за здравствено осигурање, док је истовремено потребно осигурати додатне приходе ванбуџетским фондовима за покриће губитака који ће настати због смањења стопе доприноса.

Потребно је утврдити укупан фонд плата и свих текућих расхода на свим нивоима власти, који неће моћи да се повећава без обзира на раст пореских прихода.

Мјере за побољшање наплате пореза активно ће се проводити и то ће укључити напоре на размјени информација између четири пореске управе и прихватање приступа ревизије и инспекције, као и повећање напора на наплати неплаћених пореских дуговања.

Смањење расхода ће највећим дијелом бити резултат провођења реформи јавне управе, укључујући строге контроле запошљавања и укупног фонда плата у јавном сектору, те пензијске и реформе социјалне заштите, као и транспарентнијег приоритетнијег планирања и провођења јавних инвестиција.

Република Српска, Федерација БиХ, кантони и Брчко дистрикт унаприједиће фискалне контроле и финансијско управљања кроз доношење нових закона и усвајања нових развојних стратегија јавне унутрашње финансијске контроле.

Владе Републике Српске и Федерације БиХ, кантоналне и Влада Брчко дистрикта усвојиће и провести свеобухватне стратегије за рјешавање питања преосталих губиташа у јавном власништву, који имају велики заостатак неплаћених социјалних доприноса.

Осим тога, владе Републике Српске и Федерације БиХ, кантоналне и Влада Брчко дистрикта тражиће финансијску и техничку помоћ Свјетске банке да би спровеле реформу здравственог сектора, која подразумијева рјешење дуговања здравственог сектора, увођење трезорског система пословања, те дефинисање нових модела и извора финансирања, уз прецизно нормирање мреже здравствених установа.

Од Свјетске банке ће кроз програм ДПЛ бити тражено да осигура техничку и финансијску подршку за реорганизацију здравственог сектора, а ова средства ће бити кориштена за измирење неизмирених обавеза у здравственом сектору, посебно доприноса, до краја ове године.

Паралелно са тим, власти у БиХ ће подржати повећање акциза на дуван и алкохол који ће бити директни приходи фондова здравственог осигурања до краја ове године.

Када је ријеч о пословној клими и конкурентости, указано је да постоји потреба да се унаприједи конкурентност елиминисањем већ добро познатих и документованих препрека инвестицијама.

Осим тога, постоји потреба да се уједначи и "изравна" терен за инвестиције уклањањем скривених дотација и осталих видова помоћи многим великим предузећима и побољшањем стечајних процедура, те наставком активности на рјешавању проблема с неким од неодрживих предузећа.

Реформе пословног окружења, између осталог, укључиће нове законе о привредним друштвима и директним страним улагањима у Федерацији БиХ, кантонима и Брчко дистрикту и поједностављење и аутоматизовање регистрације пословних субјеката, убрзаће процедуре за прибављање грађевинских дозвола и прикључака за струју, олакшаће извоз наставком реформи инспекција и јачањем националне контроле квалитета, а сви нивои власти сачиниће свеобухватан попис парафискалних намета с циљем осигуравања њихове транспарентности и смањења у складу са пођелом надлежности.

Република Српска, Федерација БиХ, кантони и Брчко дистрикт извршиће ревизију свог стечајног законодавства с циљем скраћивања стечајног поступка, а биће уведен и нови институт "предстечајног поступка" с циљем финансијског реструктурирања дужника, док ће у Федерацији бити уведени привредни судови.

Јавна предузећа биће подијељена на она која су одржива с мањим или већим потребама за преструктуирањем и она која то нису. Таква предузећа биће пописана, што ће формирати основу за свеобухватне програме преструктуирања и програм приватизације/ликвидације у средњорочном периоду.

Владе Републике Српске и Федерације БиХ, кантоналне и Влада Брчко дистрикта тражиће финансијску и техничку помоћ Свјетске банке да би припремиле и реализовале програм реструктурирања јавних предузећа, а посебна пажња ће се посветити реструктурирању жељезница /у оба ентитета/, те рудника /у Федерацији БиХ/, који подразумијева нову организацију и број запослених.

Предвиђа се израда прелиминарних планова с циљем припреме "БХ Телекома" за дјелимичну приватизацију.

У оквиру очувања стабилности финансијског сектора и стварања услова за оживљавање банкарског кредитирања, закони из финансијског сектора биће прилагођени са директивама ЕУ и условима из Базела, а истовремено ће ентитетске агенције за банкарство јачати надзор над банкама.

Када је ријеч о тржишту рада, предвиђено је да владе Српске и Федерације БиХ, кантоналне и Влада Брчко дистрикта побољшају нацрте својих закона о раду, уз консултације са социјалним партнерима, да би се повећала флексибилност радних услова и омогућило диференцијално одређивање плата на основу вјештина, квалификација, нивоа искуства и учинка.

Значајно смањење доприноса социјалне заштите довело би до смањења трошкова рада и помогло би да се привуку инвеститори и доведе више запослених у формални сектор, али је то немогуће спровести без осигурања додатних средстава за ванбуџетске фондове.

У средњерочном периоду потребно је реформисати систем образовања с циљем његове веће повезаности са тржиштем рада, а биће размотрено и увођење схема подршке за тражиоце првог запослења. Тежиће се обесхрабривању рада у "сивој" економији, укључујући путем спречавања пријава нижег дохотка као основа за обрачун и плаћање пореза и доприноса.

Када је ријеч о реформи социјалне заштите и пензија, владе Републике Српске и Федерације БиХ, кантоналне и Влада Брчко дистрикта морају да побољшају циљање социјалне помоћи путем пакета мјера којима ће учинити политике социјалне зашите ефикаснијим, ефективнијим и правичнијим.

У Федерацији БиХ и кантонима системи осигурања морају бити постављени на чврсте финансијске основе и то "замрзавањем" трошкова за привилеговане пензије и смањењем опција пријевременог пензионисања за ризична занимања, увођењем разумних санкција за пријевремено пензионирање и бонуса за касније пензионисање да би се продужила доб за ефективно пензионисање и увођење одрживог индексирања примања.

Федерација БиХ и кантони ће тражити помоћ Свјетске банке у рјешавању питања неисплаћених обавеза према социјалним фондовима за доприносе из радног односа, док ће Влада Српске испитати потребу за реформом параметара пензијског система.

Република Српска, Федерација БиХ, кантони и Брчко дистрикт ће енергичније радити на изради приједлога схема за добровољно пензионисање.

Када је ријеч о владавини права и добром управљању, предвиђено је, између осталог, усвајање стратегије реформе судског система/план акције 2014-2018, успостављање ефикасне превенције корупције и сукоба интереса у правосуђу, повећање професионализма и интегритета путем прописивања објективних критеријума за именовање носилаца правосудних функција, појачавање њихове дисциплинске одговорности, а биће инсистирано и да судови доносе одлуке у разумном року.

Блиска сарадња полиције на свим нивоима биће унапријеђена, у складу са утврђеним уставним надлежностима, док ће регионална и међународна полицијска сарадња бити настављена, укључујући и ступање на снагу оперативног споразума са Европолом.

Биће усвојена стратегије за борбу против корупције и успостављене ефикасне структуре за превенцију и надзор у складу са релевантним међународним стандардима и поштујући уставне надлежности и усвојене документе на свим нивоима власти.

Проток информација између полиције и тужилаца биће побољшан повећањем ефикасности система размјене података, а биће усвојена нова стратегија интегрисаног управљања границом и усклађени сви закони о цивилном посједовању оружја.

Када је ријеч о реформи јавне управе, сви нивои власти ће израдити нове законе о државним службеницима и запосленима, уз помоћ Свјетске банке и Сигме, да би олакшали реформу јавне управе и увели већу флексибилност радних аранжмана.

Савјет министара БиХ, владе Српске и Федерације БиХ, кантоналне и Влада Брчко дистрикта увешће ограничења на запошљавање у јавној управи, све док ревидирани кадровски системи не буду донесени и проведени, док ће укупан фонд плата у јавном сектору бити "замрзнут" до доношења ревидираног система одређивања плата на основу вриједности.

Предвиђено је и давање пуне подршке за успјешну реализацију активности у вези са провођењем пописа становништва, домаћинстава и станова, уз пуно поштивање одредби Закона о попису, подзаконских прописа и европских статистичких стандарда у пописним активностима.

О овој агенди Савјет министара БиХ, владе Српске и Федерације БиХ, кантоналне и Влада Брчко дистрикта и даље ће се блиско консултовати са ЕУ и тражиће да се појасне и образложе било која значајна одступања од договореног, тако да се напредак може јасно редовно мјерити, разумијевати и оцјењивати.

Редовни извјештаји о напретку биће достављани Делегацији ЕУ у Сарајеву, а први би требало да буде достављен 15. новембра ове године.

Сви нивои власти се обавезују да ни на који начин неће оспоравати, ометати и блокирати реализацију аранжмана са међународним финансијским институцијама који су директно и индиректно у вези са реформским процесима, које је одређени ниво власти спровео или спроводи у оквиру својих уставних надлежности.0 КОМЕНТАРА

  1. http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Documents/Reformska%20agenda%20za%20BiH.pdf

    Redovno dobre preporuke od EU, MMFa i SB. Međutim, ni riječi o deflaciji koja nas prati već 2 godine, ni riječi o monetarnom suverenitetu čiji nas izostanak košta par milijardi godišnje, ni slova o javnom servisu. Forsiraju priču o smanjenju javnog duga dok se istovremeno EU ubrzano zadužuje do neslućenih razmjera. Ni slova o očekivanim rezultatima.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *