Менаџарисање: Директор банке нови премијер?

Не­што ви­ше од осам мје­се­ци од кон­сти­ту­и­сан­ја ка­би­нет Жељ­ке Цви­ја­но­вић од­ла­зи са по­ли­тич­ке сце­не! Ре­зул­тат је то тај­них раз­го­во­ра во­де­ћих љу­ди СНСД, ДНС и СПРС са по­сла­ни­ци­ма но­во­фор­ми­ра­ног Клу­ба по­сла­ни­ка СДСК и ПДП. – Но­ва, знат­но ши­ра ко­а­ли­ци­ја у Ре­пу­бли­ци Срп­ској, има­ла би по­др­шку пре­ко пе­де­сет срп­ских по­сла­ни­ка а ман­дат за вођен­је Вла­де био би […]

уторак, јул 28, 2015 / 09:19

Не­што ви­ше од осам мје­се­ци од кон­сти­ту­и­сан­ја ка­би­нет Жељ­ке Цви­ја­но­вић од­ла­зи са по­ли­тич­ке сце­не! Ре­зул­тат је то тај­них раз­го­во­ра во­де­ћих љу­ди СНСД, ДНС и СПРС са по­сла­ни­ци­ма но­во­фор­ми­ра­ног Клу­ба по­сла­ни­ка СДСК и ПДП.

– Но­ва, знат­но ши­ра ко­а­ли­ци­ја у Ре­пу­бли­ци Срп­ској, има­ла би по­др­шку пре­ко пе­де­сет срп­ских по­сла­ни­ка а ман­дат за вођен­је Вла­де био би по­вје­рен не­стра­нач­ком кан­ди­да­ту – твр­ди из­вор Фак­то­ра ко­ји је уче­ство­вао у овим раз­го­во­ри­ма.

– Ма­да је име но­вог ман­да­та­ра још са­мо ствар ком­би­на­то­ри­ке, кан­ди­дат је при­хва­тљив за све. Ри­јеч је о ди­рек­то­ру Но­ве бан­ке, Ми­ла­ну Ра­до­ви­ћу.

Ре­пу­бли­ка Срп­ска се на­ла­зи у те­шкој еко­ном­ској си­ту­а­ци­ји и на че­ло Вла­де би мо­рао да до­ђе чо­вјек по во­ка­ци­ји ме­над­жер, а ма­ло ман­је по­ли­ти­чар, ка­ко би се пре­ки­ну­ло енорм­но за­ду­жи­ван­је, ство­ри­ла но­ва ври­јед­ност и по­че­ло ула­ган­је у ре­ал­ни сек­тор. Ра­до­вић има ис­ку­ства за рад у та­ко­зва­ним кри­зним си­ту­а­ци­ја­ма, зна шта је по­треб­но да би се ста­би­ли­зо­вао бан­кар­ски си­стем и ожи­вје­ла при­вред­на ак­тив­ност у Ре­пу­бли­ци Срп­ској.

Исти, упу­ће­ни из­вор Фак­то­ра на­во­ди да је Ра­до­вић по­ли­тич­ки при­хва­тљив и за још ак­ту­ел­ну скуп­штин­ску ве­ћи­ну, али и за са­да опо­зи­ци­о­ни ПДП, јер је не­ка­да, у мла­до­сти, био њи­хов члан.

Но­вом клу­бу СДС-К при­сту­пио би Шу­ка­лов по­сла­ник, Го­ран Ђорђић, или пак ДНС-у; Па­вић ће све учи­ни­ти да пот­пу­но мар­ги­на­ли­зу­је Шу­ка­ла, и на то је спре­ман, без об­зи­ра на ци­је­ну ко­ју ће да под­не­се.
Исто­вре­ме­но, Дун­јић во­ди раз­го­во­ре са још не­ко­ли­ко по­сла­ни­ка из СДС ко­ји би тај дрес про­ми­је­ни­ли за онај ко­ји при­па­да Из­вор­ном СДС, ко­ја је са сво­јим осни­ван­јем упра­во пре­ко Дун­ји­ћа по­ста­ла пар­ла­мен­тар­на.

Ми­лан Ра­до­вић ка­же да му ова­ква ра­на но­ми­на­ци­ја за пред­сјед­ни­ка Вла­де мо­же до­ни­је­ти са­мо про­бле­ме, јер већ ду­же на­и­ла­зи на оп­струк­ци­је из Ми­ни­стар­ства фи­нан­си­ја, али и Вла­де.

– Имам сво­је по­сло­ве и пла­ни­рам се њи­ма ба­ви­ти. Без ши­ро­ког кон­сен­зу­са, до­бре вол­је и жел­је да се не­што про­ми­је­ни у Ре­пу­бли­ци Срп­ској, при­ча о то­ме ме не за­ни­ма јер уда­ра на су­је­ту не­ких љу­ди ко­ји се пре­ма ме­ни непријатељски по­на­ша­ју. О то­ме се мо­же при­ча­ти са­мо под усло­ви­ма ап­со­лут­не по­др­шке – от­кри­ва Ра­до­вић. 0 КОМЕНТАРА

  1. Коме није у интересу, па га минира раним објављивањем информације?

    „Ми­лан Ра­до­вић ка­же да му ова­ква ра­на но­ми­на­ци­ја за пред­сјед­ни­ка Вла­де мо­же до­ни­је­ти са­мо про­бле­ме, јер већ ду­же на­и­ла­зи на оп­струк­ци­је из Ми­ни­стар­ства фи­нан­си­ја, али и Вла­де.“

  2. Ovaj čovjek ne bih trebao dozvoliti da ga ovi što nas dovedoše do dna vrlo brzo potroše i kao čovjeka i kao stručnjaka.Treba sačekati bolja vremena a ona mogu doći samo kada ova klika ode sa vlasti.Do tada nema ni govora o nekim promjenama na bolje.

  3. Nije ovdje problem premijer nego velika kriminalna hobotnica koja najviše po dejstvu liči na tumor.Ako je vlada mozak svejedno je šta mozak misli dok tumor razara organizam a kod nas je u pitanju najgora opcija jer je tumor zahvatio i mozak i sve ostale vitalne organe i ishod je već poznat ako ništa ne promjenimo.Pri tome se ne možemo osloniti ni na imunološki sistem odnosno opoziciju jer je i nju sida razorila.

  4. Е мој Травничанин, када би ти познавао Милана Радовића, знао би да ту нема шта да се потроши ни у стручном, ни у љутском смислу. Дупло голо!

  5. ekonomista,
    Poenta mog komentara nije ocjena gospodina Radovića,jer ga ne poznajem.Poenta je da svako onaj ko se uhvati u kolo sa ovim krvopijama na vlasti,treba da računa da je za jednokratnu upotrebu i da će biti odbačen kad im više ne bude trebao.

  6. Ма не хвата се он сад у коло,одавно је он с њима у колу. Ништа се не нервирај, штета је, да један поштени Србин губи нерве због олоша.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *