Усвојен извјештај о промету са земљама CEFTA и другим финансијама

Влада Републике Српске, данас је на 207. редовној сједници, усвојила Информацију о спољнотрговинском промету Републике Српске (Босне и Херцеговине) са државама CEFTA-е у 2010. години. У Инфромацији је наведено да државе CEFTA-е учествују са 37,77% у укупном спољнотрговинском промету Републике Српске, односно са 33,79% у спољнотрговинском промету Босне и Херцеговине. Укупан спољнотрговински промет са државама […]

среда, јануар 26, 2011 / 14:58

Влада Републике Српске, данас је на 207. редовној сједници, усвојила Информацију о спољнотрговинском промету Републике Српске (Босне и Херцеговине) са државама CEFTA-е у 2010. години.

У Инфромацији је наведено да државе CEFTA-е учествују са 37,77% у укупном спољнотрговинском промету Републике Српске, односно са 33,79% у спољнотрговинском промету Босне и Херцеговине.

Укупан спољнотрговински промет са државама CEFTA-е у 2010. години, у односу на 2009. годину, биљежи раст: у Републици Српској 18,47%, а у БиХ 12,74%.

Укупан увоз у Републику Српске из земаља CEFTA-е у 2010. години биљежи раст у износу од 11,98% посматрајући претходну годину, а укупан извоз из Републике Српске у 2010. години биљежи раст у износу од 30,31% у односу на 2009. годину.

Покривеност увоза извозом у Републици Српској у односу на државе CEFTA-е, у 2010. години, у односу 2009. годину, порасла је за 8,98% и то са 54,86% на 63,84%. Дефицит спољнотрговинске размјене у 2010. години је, у односу 2009. годину, смањен за 10,30%.

У спољнотрговинској размјени Републике Српске државе Европске уније учествују са 45,26%. Главни спољотрговински партнери Републике Српске од држава CEFTA-е су: Србија (58,65%) и Хрватска (28,55%), а Босне и Херцеговине је Хрватска (51,66%) и Србија (36,62%). Остале државе CEFTA-е у размјени са Републиком Српском учествују са 12,8%, а у размјени са БиХ 11,72%.

У Информацији се наводи да, у размјени са Србијом, Хрватском, Македонијом и Молдавијом, Република Српска остварује дефицит, док са Црном Гором, УНМИК Косовом и Албанијом остварује суфицит.

Такође, данас је усвојен и Приједлог Владе за програм рада Народне скупштине Републике Српске за 2011. годину.

Влада Републике Српске упознала се са Планом и Програмом рада Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске за 2011. годину.

Садржај Плана и Програма рада Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске за 2011. годину, као темељног оперативног документа, произилази из законом утврђених функција Фонда и његових органа.

Поред послова који имају карактер обавезних и редовних овим документима се посебно наглашава: наставак преузимања података о осигураницима и уплатиоцима доприноса од Пореске управе Републике Српске и њихово обједињавање са подацима матичне евиденције осигураника и уплатилаца доприноса; наставак имплементације интегрисаног информационог сустема Фонда; наставак и интезивирање радова на имплементацији интегрисаног информационог сустема у области аутоматизације рјешавања о правима; задржавање, првенствено, достигнутог нивоа износа пензија и редовности њихове исплате; у сарадњи са Пореском управом Републике Српске обезбјеђење тренда раста у наплати прихода Фонда, како по текућој тако и дуговној позицији; рационално управљање и заштита имовине Фонда; учешће стручне службе у реформи система пензијског и инвалидског осигурања; даљње подизање организације рада Фонда доградњом аката о унутрашњој организацији и примјеном стандардизације квалитета – систем ИСО квалитета.

Влада Републике Српске дала је сагласност на Приједлог финансијског плана Јавног фонда за дјечију заштиту Републике Српске за 2011. годину.

Планирани приходи и расходи за 2011. годину, у Јавном фонду за дјечију заштиту Републике Српске, су у износу од 53.600,000,00 КМ. Планирани приходи из буџета су у висини од 2.750.000,00 КМ, од чега се 750.000,00 КМ односи за надокнаде по основу трећег и четвртог дјетета.

Статутом Јавног фонда за дјечију заштиту Републике Српске уређена је дјелатност, основи унутрашње организације, управљање и пословање фондом, а прописано је и да Фонд обавља дјелатност на обезбјеђењу и распоређивању средстава и остваривању права од општег интереса прописаних Законом о дјечијој заштити и Статутом Фонда.

Права у области дјечије заштите прописана су законом, а карактер права од општег интереса за чије обезбјеђење се стара Република имају: 1) накнада плате за вријеме коришћења породиљског одсуства и 1а) рад са једном половином пуног радног времена једног од родитеља, ради појачане његе и старања о дјетету са психо-физичким сметњама у развоју; 2) матерински додатак; 3) помоћ за опрему новорођенчета; 4) додатак за дјецу; 5) задовољавање развојних потреба дјеце; 6) предшколско васпитање и образовање за дјецу без родитељског старања, дјецу са сметњама у развоју и дјецу на дужем болничком лијечењу.

Влада Републике Српске дала је сагласност на Приједлог Финансијског плана Фонда здравственог осигурања Републике Српске за 2011. годину.

Финансијски план је акт Фонда који садржи процјену обима прихода односно расхода и других издатака за фискалну годину. Приједлогом финансијског плана за 2011. годину планирани су приходи и расходи у износу од 547.000.000 КМ, што представља повећање од 6% или 31.000.000,00 КМ у односу на усвојени финансијски план за 2010. годину. Структуру прихода и примитака у наведеном износу чине: приходи од доприноса у износу од 477.000.000 КМ; намјенска издвајања Фонду здравственог осигурања из буџета Републике Српске за 2011. годину у износу од 42.450.000 КМ и остали приходи у износу од 550.000 КМ.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о раду Министарства унутрашњих послова Републике Српске за период јануар – децембар 2010. године, која ће бити достављена на разматрање Народној скупштини Републике Српске.Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *