Радови на термоелектрани Станари на видику

При­пре­ме за из­градњу тер­мо­елек­тра­не у Ста­на­ри­ма код До­бо­ја у пу­ном су је­ку и ра­до­ви би тре­ба­ло да по­чну у дру­гој по­ло­ви­ни ове го­ди­не – са­оп­ште­но је из ЕФТ гру­пе, ко­ја је ин­вес­ти­тор овог ве­ли­ког енер­гет­ског обје­кта. Због то­га де­ле­га­ци­ја је­дног од нај­ве­ћих свјет­ских прои­зво­ђа­ча енер­гет­ске опре­ме "Дон­гфанг елек­трик кор­по­реј­шн" из Ки­не већ де­се­так да­на борави […]

уторак, април 5, 2011 / 09:54

При­пре­ме за из­градњу тер­мо­елек­тра­не у Ста­на­ри­ма код До­бо­ја у пу­ном су је­ку и ра­до­ви би тре­ба­ло да по­чну у дру­гој по­ло­ви­ни ове го­ди­не – са­оп­ште­но је из ЕФТ гру­пе, ко­ја је ин­вес­ти­тор овог ве­ли­ког енер­гет­ског обје­кта.

Због то­га де­ле­га­ци­ја је­дног од нај­ве­ћих свјет­ских прои­зво­ђа­ча енер­гет­ске опре­ме "Дон­гфанг елек­трик кор­по­реј­шн" из Ки­не већ де­се­так да­на борави у БиХ да би пре­ци­зно ут­врди­ла тра­су ко­јом ће до­вес­ти опре­му за бу­ду­ћу тер­мо­елек­тра­ну у Ста­на­ри­ма, пише "Глас Српске".

"Из­градња ТЕ `Ста­на­ри`, изме­ђу ос­та­лог, пред­ставља уни­ка­тан ло­гис­ти­чки за­да­так с ка­квим се на овим прос­то­рима ду­го ни­смо сре­та­ли. Осим огромне ко­ли­чи­не стан­дар­дног те­ре­та, по­тре­бно је при­пре­ми­ти ло­гис­ти­ку за испо­ру­ку оног што на­зи­ва­мо ван­стан­дар­дни те­рет – изу­зе­тно те­шку или опре­му ве­ли­ког га­ба­ри­та. Са­мо је­дна ком­по­нен­та као што је ста­тор ге­не­ра­то­ра, те­жи 270 то­на. Пре­вес­ти та­кав те­рет из Шан­га­ја до Ста­на­ра ни­је ни­ма­ло лак по­ду­хват", ка­же Пре­драг Цвет­ко­вић из ЕФТ гру­пе.

Пред­ста­вни­ци "Дон­гфан­га" су у са­радњи са ки­нес­ким ло­гис­ти­чким ком­па­ни­ја­ма "Кос­ко" и "Си­но­транс", али и ло­гис­ти­ча­ри­ма из БиХ, Хрват­ске и Ру­му­ни­је де­таљно са­гле­да­ли ка­па­ци­те­те и мо­гу­ћнос­ти лу­ка у Пло­ча­ма, Ри­је­ци, Спли­ту и Кон­стан­ци, као и од­го­ва­ра­ју­ћих жеље­зни­чких и друм­ских праваца из ових дес­ти­на­ци­ја.

Про­је­кат из­градње ТЕ "Ста­на­ри" уго­во­рен је у ма­ју 2010. го­ди­не изме­ђу ЕФТ-а и "Дон­гфанг елек­трик кор­по­реј­шна".

"Ки­нес­ки прои­зво­ђач за по­тре­бе ЕФТ гру­пе из­гра­ди­ће мо­дер­ну тер­мо­елек­тра­ну ка­па­ци­те­та 300 ме­га­ва­та по сис­те­му кључ у ру­ке. Ра­до­ви на припре­ми пла­тоа за бу­ду­ћу елек­тра­ну уве­ли­ко су у то­ку, а из­градња са­мог обје­кта тре­ба да по­чне у дру­гој по­ло­ви­ни ове го­ди­не. Но­ва елек­тра­на тре­ба­ло би да кре­не са ра­дом до кра­ја 2014. го­ди­не", са­оп­штио је ди­ре­ктор ко­му­ни­ка­ци­ја ЕФТ гру­пе Не­над Са­вић.

Он је подсјетио да је уку­пна ин­вес­ти­ци­ја ЕФТ гру­пе у овај про­је­кат ве­ћа од 500 ми­ли­она евра. ЕФТ је до са­да у Ру­дник ли­гни­та "Ста­на­ри" и припрему про­је­кта из­градње ТЕ "Ста­на­ри" уло­жио ви­ше од пе­де­сет ми­ли­она евра. Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *