Teгелтија: Неће бити смањења социјалних давања

Ре­ба­лан­сом буџета Ре­пу­бли­ке Српске за 2012. го­ди­ну ни­чи­ја ли­чна пра­ва, ко­ја се одно­се на ин­ва­ли­дни­не, бо­ра­чке до­дат­ке и дру­го, не­ће би­ти умањена, одно­сно ко­ри­сни­ци ових пра­ва задржаће и при­мања ко­ја су им за­га­ран­то­ва­на За­ко­ном о буџету РС, рекао је ми­нис­тар фи­нан­си­ја Српске Зо­ран Те­гел­ти­ја. Тегелтија је на­гла­сио да ће би­ти испо­што­ва­не све оба­ве­зе пре­узе­те у […]

понедељак, август 27, 2012 / 09:43

Ре­ба­лан­сом буџета Ре­пу­бли­ке Српске за 2012. го­ди­ну ни­чи­ја ли­чна пра­ва, ко­ја се одно­се на ин­ва­ли­дни­не, бо­ра­чке до­дат­ке и дру­го, не­ће би­ти умањена, одно­сно ко­ри­сни­ци ових пра­ва задржаће и при­мања ко­ја су им за­га­ран­то­ва­на За­ко­ном о буџету РС, рекао је ми­нис­тар фи­нан­си­ја Српске Зо­ран Те­гел­ти­ја.

Тегелтија је на­гла­сио да ће би­ти испо­што­ва­не све оба­ве­зе пре­узе­те у писму на­мје­ре ко­је је уса­гла­ше­но са Ме­ђу­на­ро­дним мо­не­тар­ним фон­дом.

"У окви­ру пи­сма на­мје­ре де­фи­ни­са­но је смањење буџет­ског окви­ра са 1,825 ми­ли­јар­ди на 1,810 ми­ли­јар­ди ма­ра­ка и то смо испо­што­ва­ли", ре­као је Те­гел­ти­ја за "Глас Српске".

Одговарајући на питање на ко­јим су по­зи­ци­ја­ма пла­ни­ра­на умањења буџета, министар финансија рекао је да ће про­мје­на би­ти на свим по­зи­ци­ја­ма ко­је је тра­жио Ме­ђу­на­ро­дни мо­не­тар­ни фонд.

"Не­ће би­ти у оним изно­си­ма ко­ји су по­мињани у ја­внос­ти, јер је Вла­да Ре­пу­бли­ке Српске у ме­ђу­вре­ме­ну пре­узи­ма­ла још не­ке оба­ве­зе, по­го­то­во у ве­зи са спо­ра­зу­мом са Бо­ра­чком ор­га­ни­за­ци­јом, одно­сно ре­али­за­ци­јом За­ко­на о пра­ви­ма бо­ра­ца. Испо­што­ва­ће­мо све оба­ве­зе ко­је смо има­ли пре­ма ММФ-у, а пре­ци­зне ин­фор­ма­ци­је у ве­зи са умањењима по­је­ди­них по­зи­ци­ја у буџету има­ће­мо по­сли­је сје­дни­це Вла­де", објаснио је Тегелтија.

Говорећи о сред­ствима за суб­вен­ци­је и гран­то­ве, он је навео да ће неке
суб­вен­ци­је би­ти умањене, али не знатно, а када је ријеч о гран­то­вима, на свим по­зи­ци­ја­ма има умањења, али "ни­шта спе­ци­јал­но".

Тегелтија оче­ку­је да Еко­ном­ско-со­ци­јал­ни са­вјет Републике Српске подржи ре­ба­ланс буџета. "У ре­ба­лан­су су ос­та­ле не­про­ми­јењене кљу­чне по­зи­ци­је ко­је смо уса­гла­ша­ва­ли са Са­вје­том при­ли­ком усва­јања буџета", рекао је министар финнасија РС.

Према његовим ријечима, планирано је да трошкови за материјале и услуге ин­сти­ту­ци­ја Ре­пу­бли­ке Српске бу­ду умањени за око се­дам ми­ли­она ма­ра­ка.0 КОМЕНТАРА

  1. Па ти паћенички министре немаш више шта смањити, можете само укинути потпуно, пошто је свако ваше „давање“ већ сведено на просјачки ниво!

  2. „Одговарајући на питање на ко­јим су по­зи­ци­ја­ма пла­ни­ра­на умањења буџета, министар финансија рекао је да ће про­мје­на би­ти на свим по­зи­ци­ја­ма ко­је је тра­жио Ме­ђу­на­ро­дни мо­не­тар­ни фонд.“

    А да извршите некакве анализе у смислу „како ће умањења утицати на живот у РС…“.
    Ма баш те брига, није твоје да размишљаш, твоје је да примаш плату, добро се „накркаш“ и пренесеш јавности шта је тражио ММФ. Размишљање, то није твоје подручје. ПОСЛУШНОСТ је твоје подручје.

  3. Они којима је министар упутио ове поруке остало је само још да запјевају ону пјесму “Ајд одатле Зоране“па како нам буде.

  4. Па нек прво тај коњ од министра узме кредит којим би исплатио стару девизну штедњу, па затим други кредит да узме на онолико средстава колико су имали некад на ескров рачуну, тј. негдје око милијарду марака, и тад нек поднесу колективну оставку, као најнеспособнија власт у историји ових простора!

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *