Плате директора до 3.000 КМ, на службени пут само уз дозволу Владе

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог уговора о раду између послодавца и директора јавних предузећа и извршних директора у тим предузећима, којим је регулисано да плата директора, заједно са осталим примањима по основу радног односа, не може бити већа од 3.000 марака, увећана за 0,5 одсто за сваку навршену годину радног стажа и припадајуће порезе […]

среда, март 26, 2014 / 20:06

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог уговора о раду између послодавца и директора јавних предузећа и извршних директора у тим предузећима, којим је регулисано да плата директора, заједно са осталим примањима по основу радног односа, не може бити већа од 3.000 марака, увећана за 0,5 одсто за сваку навршену годину радног стажа и припадајуће порезе и доприносе.

Уговором је регулисано и да плата не смије бити већа од 2.500 марака за извршне директоре, увећана за 0,5 одсто за сваку навршену годину радног стажа и припадајуће порезе и доприносе.

Влада је обавезала представнике државног капитала и надзорне одборе у јавним предузећима да, у року од 30 дана од дана доношења овог закључка, понуде на потпис, директорима и извршним директорима јавних предузећа предметне уговоре.

Обавезују се управни одбори у јавним установама и ванбуџетским фондовима да приступе редефинисању уговора о раду са директорима, на начин да се утврди износ плате директора, који не може бити већи од плата директора републичких управа и републичких управних организација.

Плате замјеника и помоћника директора у јавним установама треба да се усагласе са платама замјеника и помоћника директора републичких управа и републичких управних организација.

Влада је на данашњој сједници задужила министре и директоре агенција и дирекција, које су основане за спровођење активности из ресорне надлежности министарстава, а чије плате нису регулисане Законом о платама запослених у органима управе Републике Српске, да донесу акте о платама директора.

Из Владе Српске напомињу да те плате не могу бити веће од плата директора републичких управа и републичких управних организација.

Министарство здравља и социјалне заштите Српске задужено је да у сарадњи са директорима установа у здравству изврши анализу плата чланова менаџмента тих установа и њихове усаглашености са Законом о платама запослених у јавним установама у области здравства Српске, те да елиминише евентуална одступања.
Влада је задужила надлежне органе у јавним предузећима, установама, агенцијама и ванбуџетским фондовима да утврде висину износа накнаде за рад чланова надзорних и управних одбора, који не може бити већи од 500 марака.

– Представници Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Српске у скупштинама акционара немају право на накнаду за свој рад – саопштено је из Бироа Владе за односе с јавношћу.

Из Владе поручују да је за свако ангажовање директора, замјеника директора и помоћника директора јавних установа, ванбуџетских фондова, агенција и дирекција у управним и надзорним одборима неопходно прибавити претходну сагласност Владе.

На службени пут уз дозволу Владе

Влада Републике Српске донијела је закључак у вези службених путовања у иностранство директора републичких управа, републичких управних организација, јавних установа, јавних предузећа и фондова, према којем директори, за свако службено путовање у иностранство, треба да траже сагласност Владе, као и да у року од седам дана од тог путовања доставе писани извјештај Влади Српске.

Влада РС утврдила је Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о пореском поступку РС, који има за циљ стварање претпоставки за размјену података о пореским обвезницима између Управе за индиректно опорезивање БиХ, Пореске управе РС и пореских управа ФБиХ и Брчко дистрикта.

Размјена података дефинисана је у Меморандуму о институционалној сарадњи и размјени података о пореским обвезницима, који је 2013. године потписан између поменутих институција.

Влада РС утврдила је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о основном образовању и васпитању.

Разлози за доношење овог закона су непримјењивост и недореченост појединих одредаба важећег Закона о основном образовању и васпитању, које су уочили Министарство просвјете и културе, Републичка управа за инспекцијске послове, Републички педагошки завод, Синдикат образовања, науке и културе, активи директора и поједине школе приликом примјене овог закона.

Влада РС утврдила је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању.

Разлози за доношење овог закона садржани су потреби детаљнијег уређивања начина доношења општих аката школе, прецизирању услова за заснивање радног односа у средњој школи у погледу врсте и степена стручне спреме, те надлежности просвјетне и инспекције рада, као и непримјењивост и недореченост појединих одредаба важећег Закона о средњем образовању и васпитању, које су уочили Министарство просвјете и културе и поједине школе приликом примјене овог закона.

Влада РС утврдила је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о заштити потрошача у Српској.

Основни разлог за доношење овог закона садржан је у потреби да се поједине одредбе важећег закона јасније дефинишу и допуне, како би се омогућила потпунија заштита потрошача у Републици Српској.

С тим у вези, у закон се уводе дефиниције "распродаје", "снижења" и "акцијске понуде", те прописује начин продаје производа који се налазе на распродаји, снижењу или акцији, како би се отклониле нејасноће у практичној примјени закона.

Влада РС утврдила је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о фонду и финансирању заштите животне средине Републике Српске.

Овим Законом, између осталог, утврђен је начин прикупљања и додјеле средстава Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Српске.

Блага осека фискализације

Влада РС утврдила је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о фискалним касама ради потребе растерећења привреде и побољшања привредног амбијента.

Досадашња примјена овог закона указала је на то да за поједине категорије пореских обвезника посједовање фискалног уређаја и пратећи трошкови представљају велико финансијско оптерећење. Тако је, проширен круг лица на који се не односи обавеза фискализације. Међу њима су пољопривредна газдинства која нису обвезници ПДВ-а и самостални предузетници који обављају занатску дјелатност као мали предузетници у складу са одредбама којима се уређује опорезивање дохотка.

Са додатним циљем смањења трошкова изазваних фискализацијом, предложено је овим законом и укидање обавезног годишњег техничког прегледа фискалних уређаја који су вршили овлашћени сервиси према њиховом цјеновнику, а на основу уговора са пореским обвезницима.

С обзиром на то да је досадашњом примјеном Закона уочено да испуњење обавезе чувања контролних трака у периоду од три године, од пореског обвезника захтијева посебне просторне и техничке услове, овај рок је смањен на једну годину, те је брисана одредба којом је прописана обавеза пореских обвезника за годишњим техничким прегледом фискалног система. Оваквим законским рјешењима, такође се, растерећују порески обвезници и смањују трошкови пословања.

Осим тога, пооштрена је казнена политика тако да се њиме уводи санкција (одузимање овлашћења за вршење сервиса) за овлашћеног сервисера који није у објективном и оправданом року извршио сервис фискалне касе, а због тога је порески обвезник санкционисан. Такође, уводи се мјера забране обављања дјелатности за пореског обвезника ако не врши регистровање сваког појединачног промета путем фискалног система, почне обављање дјелатности без инсталираног и фискализованог фискалног система или ако клијенту не изда фискални рачун. Мјера забране обављања дјелатности изриче се у трајању од 30 дана уз прекршајну новчану казну прописану овим законом.
Влада РС утврдила је Нацрт закона о адвокатури Републике Српске.

Поред садашње организације да адвокати раде самостално и у заједничкој канцеларији, Нацртом Закона о адвокатури Републике Српске омогућено је да се организују као адвокатска друштва, и то као: адвокатско друштво са ограниченом одговорношћу и адвокатско ортачко друштво.

Поменута адвокатска друштва се уписују у Именик адвоката, а региструју се код надлежног суда, по правилима регистрације привредних друштава.
Посебна новина јесте да ће Влада Републике Српске на приједлог министра правде, утврдити висину награде и накнаде адвокатима који се ангажују у одбранама по службеној дужности. Влада Републике Српске ће ове критеријуме у тврдити у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог Закона.
Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о измјенама и допунама Породичног закона.
Породичним законом уређују се породично-правни односи између брачних супружника, родитеља и дјеце, усвојиоца и усвојеника, стараоца и штићеника и односи између сродника у брачној, ванбрачној или усвојеничкој породици, те поступци надлежних органа у вези с породичним односима и старатељством.

Предложене измјене и допуне Закона произилазе из обавезе усаглашавања важећег Закона са Конвенцијом о правима дјетета коју је усвојила Скупштина уједнињених нација 20. новембра 1989. године, која је као међународни документ прихваћена од великог броја земаља.

Конвенција утврђује стандарде и универзалне принципе и обавезује да сва права гарантована Конвенцијом под истим условима буду обезбијеђена за свако дијете, без дискриминације по било ком основу. Конвенција утврђује права дјетета, заснивајући их на четири основна принципа који обавезују: најбољи интерес дјетета мора да буде приоритет, заштита дјетета од било којег облика дискриминације, право на опстанак и развој и право на поштовање њихових ставова.

Влада Српске је утврдила Нацрт стратегије за сузбијање насиља у породици Републике Српске (2014-2019). Влада Српске прихватила је Информацију о спровођењу Стратегије безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске 2013-2022. година у 2013. години.

Влада РС прихватила је Информацију о обавезама које за БиХ проистичу из процеса придруживања Европској унији са прегледом мјера и активности реализованих током 2013. године, те о оствареним резултатима у приближавању прописа Републике Српске прописима Европске уније.
Влада РС усвојила је Извјештај о раду Министарства унутрашњих послова за 2013. годину. Извјештај ће бити достављен Народној скупштини Републике Српске на разматрање.0 КОМЕНТАРА

  1. Samo da ova vlada ode, lako ćemo mi plate da regulišemo i krešemo, ova vlada i jeste omogućila asrtonomske plate pojedinim, njima podobnim ljudima. Sad su sjetili da glume narodnu valdu, koja radi u interesu naroda.

  2. „На службени пут уз дозволу Владе“

    Значи до сада је могао како ко хоће и гдје хоће.
    Нпр. само позове пилота упали авион и у секс шопинг, фамилију на море, јутарњу кафу у Беч, ручак у Милану, вечера у Лондону…

    Е нема више!
    Сад ће те морати све то исто, али уз дозволу владе!:-o:-o:-o

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *