Коначно један Рус логично: Црна Гора Србији, исто што и Украјина Русији

Ула­зак Цр­не Го­ре у НА­ТО упе­рен је ди­рект­но про­тив Ср­би­је, а не про­тив Ру­си­је, сма­тра пот­пред­сјед­ник ру­ске вла­де Дми­триј Ро­го­зин.

уторак, јун 27, 2017 / 01:43

– Сма­трам да је Цр­на Го­ра за Ср­би­ју оно што је Укра­ји­на за Ру­си­ју. Прак­тич­но, то ни­је ство­ре­но про­тив Ру­си­је, већ про­тив Ср­би­је, иза­зван је су­коб из­ме­ђу ро­ђе­не бра­ће и се­ста­ра. То ви и ми са­вр­ше­но до­бро зна­мо. То го­во­ри о то­ме да ро­ђе­ном бра­ту мо­же­те да уба­ци­те не­што што ће га учи­ни­ти оту­ђе­ни­јим од стран­ца.

Исто то се код нас у Укра­ји­ни де­си­ло.

Ми смо та­ко­ђе сви из­ми­је­ша­ни. Ја сам у Ки­је­ву за­вр­шио пр­ви раз­ред. Мој отац је та­мо ра­дио. Мо­ја же­на је Укра­јин­ка. Ми смо сви из­ми­је­ша­ни. А са­да друг дру­га не зо­ве. Се­стра не же­ли да раз­го­ва­ра са бра­том. То је те­жак зло­чин ко­ји су, при­је све­га, по­чи­ни­ли Аме­ри­кан­ци. Они су по­си­ја­ли то зр­но не­при­ја­тељ­ства. Мо­гу­ће је да ни­смо на ври­је­ме при­ми­је­ти­ли те про­це­се. Ми ни­смо сма­тра­ли да је то озбиљ­но. Ни­смо вје­ро­ва­ли да та­ко не­што мо­же да се де­си. Јед­но­став­но, ни­смо вје­ро­ва­ли. Али то се на­го­ми­ла­ва­ло из го­ди­не у го­ди­ну – ка­зао је Ро­гозин у ин­тер­вјуу за Спут­њик.

Ка­ко је до­дао, „ми не по­сма­тра­мо цр­но­гор­ску те­му као ру­ски пр­о­блем”.

Српски проблем је и руски проблем

– То је срп­ски про­блем, а са­мим тим и ру­ски. Али је пр­во срп­ски – под­ву­као је пот­пред­сјед­ник ру­ске вла­де.

Ро­го­зин је ко­мен­та­ри­сао и ста­во­ве аме­рич­ких зва­нич­ни­ка ко­ји се про­ти­ве ути­ца­ју Ру­си­је на Бал­ка­ну, по­себ­но Бра­ја­на Хој­та Јиа, ко­ји тај ути­цај опи­су­је као „зло­ко­бан”.

– Ап­со­лут­но ме не за­ни­ма шта та­мо не­ко го­во­ри. Ви­ди­те, ако ја бу­дем слу­шао све ко­ји го­во­ре не­ке глу­по­сти, не­ћу до­бро спа­ва­ти. За­то их и не слу­шам – ре­као је Ро­го­зин, уз опа­ску да пр­ви пут чу­је за Јиа, а да су то што он го­во­ри „глу­по­сти”.

У кон­тек­сту при­че о то­ме да Ру­си­ја гу­би на Бал­ка­ну, Ро­го­зин је ко­мен­та­ри­сао и из­ја­ве се­на­то­ра Џо­на Ме­кеј­на.

– Шта же­ли­те од ме­не, да ко­мен­та­ри­шем се­на­то­ра Ме­кеј­на. Он је одав­но по­лу­дио. Зар не­ма до­вољ­но љу­ди у луд­ни­ци. Зар ће све по­лу­дје­ле до­ку­мен­то­ва­ти. Ја ње­га до­бро по­зна­јем. Са­ста­јао сам се са њим док сам био по­сла­ник Др­жав­не ду­ме. Ре­као сам му сво­је ми­шље­ње. Од та­да је бе­сми­сле­но то ко­мен­та­ри­са­ти – ка­зао је Ро­го­зин.

Про­ко­мен­та­ри­сао је и иде­ју да се у ЕУ са­да при­ме све бал­кан­ске др­жа­ве без об­зи­ра на то да ли ис­пу­ња­ва­ју усло­ве.

– Шта је за­пра­во ЕУ. То је ре­а­ли­за­ци­ја улич­них па­ро­ла. У ства­ри љу­ди ко­ји се на­ла­зе на че­лу ЕУ, Европ­ске ко­ми­си­је, а ја их знам лич­но, то су све бив­ши мом­ци са ба­ри­ка­да, све бив­ши сту­ден­ти ху­ли­га­ни ли­ва­ки, ма­о­и­сти, троц­ки­сти, ко­ји су вре­ме­ном схва­ти­ли да се тре­ба пре­сву­ћи, по­че­ли да се уми­ва­ју, ту­ши­ра­ју, да обла­че оди­је­ла и сад су Европ­ска ко­ми­си­ја. Да ли је Ср­би­ји по­треб­на ова улич­на иде­ја. Ја не вје­ру­јем у ЕУ. Ја вје­ру­јем у Евро­пу и во­лим Евро­пу. Ру­ска ин­те­ли­ген­ци­ја се уви­јек вас­пи­та­ва­ла на ко­ри­је­ни­ма До­сто­јев­ског. Евро­па је за нас дру­га отаџ­би­на. Ме­ђу­тим, ако на­ста­ви да спро­во­ди ими­гра­ци­о­ну по­ли­ти­ку, уско­ро ће та­мо би­ти са­свим дру­га­чи­ји си­стем. И ви са­ми те­шко да ће­те по­же­ље­ти да сту­пи­те та­мо. Ако они бу­ду сни­жа­ва­ли усло­ве, он­да ула­зи­те код њих ка­да је пот­пу­но ло­ше. Њи­ма је ва­жно да не­ко уђе у тре­нут­ку кад не­ко оту­да из­ла­зи. Да би има­ли ком­пен­за­ци­ју гу­бит­ка – за­кљу­чио је Ро­го­зин.

Ко­со­во пре­пре­ка на пу­ту ка ЕУ

По оцје­ни Дми­три­ја Ро­го­зи­на, Ср­би­ја ће има­ти до­бру вла­ду, али ће усло­ви би­ти та­кви да ни­ка­да не­ће би­ти при­мље­на у Европ­ску уни­ју.

– Пр­во, гдје да вас при­ме ка­да оту­да сви бје­же. Код њих је та­мо скан­дал. Ен­гле­зи од­ла­зе, а ова­мо вас убје­ђу­ју да се иде у ЕУ. Њи­ма се не сви­ђа, а же­ле да се ва­ма сви­ђа. Не мо­же та­ко. Не­што ту не ва­ља. Ка­ко се ка­же, Бог ти дао оно што се­би не же­лим.

Што се ти­че усло­ва сту­па­ња Ср­би­је у ЕУ, ви ће­те мо­ра­ти да се од­рек­не­те Ко­со­ва. Ви то ни­кад не­ће­те ура­ди­ти. Ни­је­дан нај­про­за­пад­ни­ји Ср­бин ни­кад не­ће из­да­ти сво­ју отаџ­би­ну.

Мо­же се до­го­ва­ра­ти о еко­но­ми­ји, кур­су, по­ре­зи­ма, али то је већ пи­та­ње из­да­је.

А без од­ри­ца­ња од Ко­со­ва, Ср­бе не­ће при­ми­ти у ЕУ. За­то ће то би­ти ду­го­вје­чан про­цес. Као што је Тур­ска ула­зи­ла у ЕУ, та­ко ће и Ср­би­ја. Или ће вас раз­би­ти на дје­ло­ве и та­да дио по дио при­ма­ти. У тре­нут­ку ка­да вас при­ме, они ће из­гу­би­ти сва­ко ин­те­ре­со­ва­ње за вас. У ства­ри, у то­ку је игра из­ме­ђу ЕУ и Ру­си­је ко ће Ср­би­ју при­ву­ћи се­би бли­же. Игре, у ства­ри, не­ма. Она је без ре­зул­та­та, јер ће Ру­си­ја и Ср­би­ја уви­јек би­ти за­јед­но, док је за Ср­би­ју ва­жно да има до­бре од­но­се са европ­ским др­жа­ва­ма. Она их мо­же има­ти и без сту­па­ња у ту ба­њу – на­вео је Ро­го­зин.

В.Р.

 Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *